Quá trình lên men tăng phần chính

Xe tăng: sử dụng chủ yếu để phát triển các vi khuẩn lên men, tốt hơn được bịt kín (để tránh ô nhiễm vi khuẩn)

Xe tăng với kẻ kích động, được sử dụng trong quá trình lên men trộn liên tục

Sparger thông gió ở dưới, được sử dụng để vượt qua vào sự phát triển của các vi khuẩn cần máy hoặc oxy

Xe tăng cho các điều khiển trên các tấm hàng đầu của các cảm biến, thường được sử dụng với điện cực làm và điện cực pH, được sử dụng để giám sát quá trình lên men của quá trình lên men pH và làm thay đổi